ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಹು-ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಹು-ಚಿಹ್ನೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸೂಚಕಗಳಿಂದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ನಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.